Products & Services

https://ebb.thaibma.or.th

ThaiBMA ได้พัฒนาระบบสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (book building) หรือ Electronic Book Building System (e-bookbuilding) ขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon) ที่เหมาะสม โดยระบบได้ออกแบบจำลองกระบวนการทำงานในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบของเว็บพอร์ทัลเพื่อให้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำ Book building ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ลงทุนสถาบัน

แบบฟอร์ม/คู่มือที่เกี่ยวข้อง

No Subject Download
1 คู่มือการสมัครใช้บริการ e-bookbuilding
- คู่มือการสมัครใช้บริการ (ทั่วไป)
- คู่มือการสมัครใช้บริการโดยการแนะนำจากผู้จัดการการจัดจำหน่าย
2 หนังสือสมัครใช้บริการ e-bookbuilding
- หนังสือสมัครใช้บริการ (ทั่วไป) Update as of 01/06/2022
- หนังสือสมัครใช้บริการโดยการแนะนำจากผู้จัดการการจัดจำหน่าย Update as of 01/06/2022
3 เอกสารแนะนำระบบ e-bookbuilding
4 คู่มือการใช้งาน e-bookbuilding
- คู่มือการใช้งานของผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer)
- คู่มือการใช้งานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Underwriter)
- คู่มือการใช้งานของผู้ลงทุน (Investor)

For more details, please contact Bond Issuance & Registration Department
at telephone no. (66) 2257 0357 ext. 352 / 350-355 or register@thaibma.or.th