About ThaiBMA

คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (กรรมการผู้จัดการ)ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการสมาคมคุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์ (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้แทน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
12 ผู้แทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้แทน ชมรมผู้ดูแลผลประโยชน์
13 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
14 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง แนวทาง ส่งเสริมจรรยาบรรณ และมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม
องค์ประกอบ  อนุกรรมการ
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ)คุณวัฒนา ถิรานุชิต (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการสมาคม ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ชมรมผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ASCO
12 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee)

บทบาทหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้ให้สามารถรองรับและ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบ  อนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้
1 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ (ประธานอนุกรรมการ)ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ประธานอนุกรรมการ)
2 กรรมการสมาคมคุณปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย (อนุกรรมการ)
3 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7 ผู้แทนจากสมาชิก ผู้แทนสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
8 ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทน สำนักงาน ก.ล.ต.
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ผู้แทน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
11 ผู้แทนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้แทน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
12 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน ชมรมคัสโตเดียน (Custodian club)
13ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

บทบาทหน้าที่ ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานภายในในด้านต่างๆ ของสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ องค์กร
1 คุณวัฒนา ถิรานุชิต กรรมการอิสระ
2 คุณแจ่มจันทร์  ศิริกาญจนาวงศ์ กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3 คุณดวงพร  ประเสริฐสมสุข กรรมการอิสระ ALLEN & OVERY
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - พฤษภาคม 2569