สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization)
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization)
เป็น 1 ใน 112 องค์กร และเป็นสมาคมแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567
“องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization)
เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร
เพื่อการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรภายในปี พ.ศ. 2593
(Carbon Neutrality / Net Zero Emission by 2050)
รายชื่อสมาชิกผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก