การประชุมคณะอนุกรรมการ Registrar Service Platform Phase I ครั้งที่ 2/2019