การประชุมคณะอนุกรรมการ Registrar Service Platform Phase I ครั้งที่ 3/2019