สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ของ SET