การอบรมหลักสูตร Bond Basic สำหรับบุคลากรจากสถาบันการเงิน (ครั้งที่2)