ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ร่วมกับ IDB (Inter Dealer Broker)