การบรรยาย ในหัวข้อ "ตลาดเงินและการลงทุน" ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด