About ThaiBMA

ประชุม Market Dialogue รับฟังความคิดเห็น หัวข้อ "การประเมินราคาตราสารหนี้เพื่อใช้เป็นหลักประกันในบัญชี Margin"