About ThaiBMA

คณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าพบเพื่อติดตามสภาวะและความก้าวหน้าของตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทย