บรรยากาศการประชุมอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2560