About ThaiBMA

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย