About ThaiBMA

งานแถลงข่าวและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 4 ปี 2560”