Service Manager : Araya (0-2257-0357 ext. 555)
การอบรมต่ออายุการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้
• ตรวจสอบรายชื่อผู้ค้าตราสารหนี้ที่ต้องเข้ารับการอบรมทบทวนความรู้ประจำปี
• ตารางการเข้ารับชมเทปชดเชยการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ฯ