Service Manager : Araya (0-2257-0357 ext. 555)
การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้าตราสารหนี้
• แบบฟอร์มต่างๆ
No Subject Download
1 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้าตราสารหนี้ : (กรณีแจ้งด้วยตนเอง)
2 แบบฟอร์มแต่งตั้ง / ยกเลิกผู้ค้าตราสารหนี้ (กรณีองค์กรเป็นผู้แจ้ง)