ตารางสอบ
• ตารางการทดสอบทั้งปี (Schedule of Registered Trader Examination 2021)
Objective:
To enhance the bond market best practices and to ensure that the registered traders have adequate knowledge in relevant rules, regulations and ethic as well as knowledge in the bond market.  Effective from November 16, 2005. The SEC Regulation required that all securities companies appoint a trader that register with the ThaiBMA in bond trading.สถานที่จัดสอบ (Venue) :: สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• รายละเอียดประกาศจากภาครัฐฯ
No Subject Download
1 ประกาศ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564
3 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)
4 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)

• ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ (ประจำแต่ละรอบ)
No Subject Download
1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ครั้งที่ 1/2564
2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ครั้งที่ 2/2564

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

• ระบบทดสอบผู้ค้าตราสารหนี้ (Mock Up Test)