Service Manager : Araya (0-2257-0357 ext. 555)
FAQ สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้
คำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติผู้ค้าตราสารหนี้
1. Trader ที่มี CFA และประสบการณ์ทำงานด้านค้าตราสารอนุพันธ์ (Derivative) 3 ปีต่อเนื่อง สามารถขอยกเว้นการสอบหมวดความรู้พื้นฐานและความรู้ด้านตราสารหนี้ได้หรือไม่
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรื่องผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ข้อ 3 (ค) ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1 โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วง 5 ปีก่อนยื่นคำขอ หรือหากผ่านหลักสูตร CISA/CFA ระดับ 3 สามารถยกเว้นการสอบหมวด 2 และ 3 ได้ผู้สมัครสอบสามารถสอบเพียงหมวด 1 กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณฯ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ข้อมูลประกอบ: ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรื่องผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ข้อ 3 (ค) ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA / CFA ระดับ 1 โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วง 5 ปีก่อนยื่นคำขอ และผ่านการทดสอบความรู้หมวดกฎระเบียบ
2. การสมัครสอบ Bond Trader จำเป็นต้องสมัครสอบทั้ง 3 หมวดหรือไม่
ในการสมัครสอบ Bond Trader ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบพร้อมกันทั้ง 3 หมวด ผู้สมัครสอบสามารถแยกสอบเป็นหมวดๆ ได้ และหากสอบผ่านหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วสามารถเก็บผลสอบ (ผ่าน) ไว้ได้ 1 ปี และสามารถสอบหมวดอื่น ที่เหลือได้ โดยผู้สอบต้องสอบให้ผ่านทั้ง 3 หมวดภายใน 1 ปี
3. หากหนังสือรับรองผลผ่านการสอบ CISA / CFA แล้ว สามารถขอยกเว้นการสอบในหมวดใดได้บ้าง
หากหนังสือรับรองผลผ่านการสอบ CISA / CFA Level 3 แล้ว ผู้สมัครสอบสามารถขอยกเว้นการสอบในหมวดที่ 2 (ความรู้พื้นฐาน) และหมวดที่ 3 (ความรู้เกี่ยวกับด้านตราสารหนี้) ได้ แต่หากมี License CISA / CFA Level 1 และมีประสงค์ขอยกเว้นไม่สอบหมวดที่ 2 และหมวดที่ 3 ผู้สมัครสอบจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านหลักทรัพย์ 2 ใน 5 ปีก่อนการยื่นสมัครสอบ
4. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนหลังจากที่สอบผ่านครบ 3 หมวดแล้วต้องทำดำเนินการอย่างไรบ้าง
- การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้นั้น ผู้ที่สอบผ่านครบ 3 หมวด หรือผู้บริหารที่ใช้สิทธิ์ (โดยผ่านการทดสอบหมวดที่ 1 กฎระเบียบฯ หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตร Bond Regulatoly Updates) สามารถ download แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนได้จาก Website ThaiBMA พร้อมทั้งแบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจประวัติ (2 ฉบับ) กรอกข้อมูลและยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนได้ที่สมาคม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ และค่าธรรมเนียมสำหรับค่าขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ค้าฯ 10,700 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)
- หลังจากยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอผลตรวจประวัติอาชญากรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและออกเลขทะเบียนผู้ค้าฯ ประมาณ 30 วัน
5. สถานะของผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนบนหน้า website นั้นมีความ แตกต่างกันอย่างไร ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิก และที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิก และที่ไม่ได้ระบุ ( - )
ผู้ค้าตราสารหนี้ที่สังกัดอยู่ในองค์กรของสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จะต้องระบุสถานะจากองค์กรสมาชิก ว่าจะให้ผู้ค้าตราสารหนี้ท่านดังกล่าวทำหน้าที่กระทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้แทนองค์กรหรือไม่ หากองค์กรสมาชิกเห็นควรให้ผู้ค้าตราสารหนี้ท่านดังกล่าวมีหน้าที่ในการกระทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ให้ดำเนินการแต่งตั้งการทำหน้าที่เข้ามาที่สมาคม แต่หากผู้ค้าตราสารหนี้ท่านดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสายงานด้าน ค้าตราสารหนี้ หรือไม่มีหน้าที่ในการทำการซื้อขายฯ ให้ระบุว่าไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำธุรกรรมแทนองค์กร สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ที่ไม่ได้ระบุสถานะ ( - ) คือผู้ค้าตราสารหนี้ที่สังกัดอยู่ในองค์กรอื่นที่ไม่ใช่องค์กรสมาชิกของสมาคม จึงไม่ต้องระบุสถานะแต่อย่างใด
6. หากผู้สมัครสอบ Bond Trader ทดสอบผ่านครบหมดทุกหมวดแล้ว ต้องทำยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนในการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ภายในกี่วัน และหากยื่นเรื่องไม่ทันสามารถผ่อนผันได้หรือไม่
การที่ผู้สมัครสอบ Bond Trader ผ่านครบทั้ง 3 หมวดแล้วนั้น ผู้สมัครสอบสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่านครบทั้ง 3 หมวดแล้ว หากพ้นเวลาดังกล่าว ผลการสอบถือว่ายกเลิก
7. ถ้าจะใช้สิทธิ์ผู้บริหารในการขอเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ค้าตราสารหนี้ ข้อ 3 (ข) นั้นระบุว่า
เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด
ทั้งนี้ หากจะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวองค์กรสมาชิกต้องนำส่งจดหมายเพื่อแจ้งการใช้สิทธิผู้บริหารระดับสูง เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ และนำส่งหนังสือรับรองการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมายังสมาคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวก่อนซึ่งหากประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรความรู้ด้านตราสารหนี้ สมาคมจะเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม (จำนวน 1 ครั้ง) ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ หรือจะสมัครสอบในหมวด 1 กฎหมาย ข้อบังคับจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรู้ด้านตราสารหนี้ ซึ่งเมื่ออบรมหลักสูตรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะออกหนังสือรับรองการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ท่านสามารถนำสำเนาหนังสือรับรองดังกล่าว (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือหากทดสอบหมวดที่ 1 ผ่านแล้วก็ให้นำสำเนาผลการทดสอบดังกล่าว (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ได้
**แต่การเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนของผู้ใช้สิทธิ์ผู้บริหารนั้น เป็นการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ที่ไม่ติดตัวหากผู้บริหารท่านดังกล่าวย้ายสายงาน หรือลาออกจากองค์กรการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะถูกเพิกถอนทันที**"
ข้อมูลประกอบ: ประกาศคณะกรรมการสมาคมฯ เรื่องผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ข้อ 3 (ข) โดยมี รายละเอียดดังนี้ : (ข) เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด
คำถามเกี่ยวกับการต่ออายุขึ้นทะเบียน
1. หากไม่ได้เข้าอบรมทบทวนความรู้ด้านตราสารหนี้ ของผู้ค้าตราสารหนี้ ขึ้นทะเบียน มีผลให้ผู้ค้าตราสารหนี้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนทันทีหรือไม่
หากผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมี License หมดอายุในปีนั้น (31 ธันวาคม) ต้องเข้ารับการอบรมตามรอบที่กำหนด มิฉะนั้น สถานะผู้ค้าตราสารหนี้จะถูก Suspend (ระงับ) เป็นการชั่วคราว คือตั้งแต่ 1 มกราคม ในปีถัดไป จนถึงวันที่ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนเข้ารับการอบรมในรอบปีถัดไป ซึ่งหากเข้าอบรมแล้ว License ก็จะ active อีกครั้ง (สามารถทำธุรกรรมต่อได้) โดยมีอายุ License 2 ปีปฏิทิน นับเริ่มจากวันที่ Suspend (1 มกราคม) แต่หากผู้ค้าตราสารหนี้ไม่เข้าอบรมต่ออายุ License 1 ปีปฏิทินนับจากวันหมดอายุ มีผลให้ License ถูกเพิกถอนในที่สุด
2. รอบการนับชั่วโมงสะสม (CPE) เพื่อใช้ในการต่ออายุความเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
การนับชั่วโมงสะสม (CPE) การใช้ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียน ชั่วโมงสะสมนั้นต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องต่ออายุ
คำถามอื่นๆ
1. Trader สามารถติดต่อ/ แนะนำผ่านลูกค้า High net worth ได้เองเลยหรือไม่/ ต้องมี Sale License หรือไม่
ผู้ที่มี Bond Trader สามารถทำหน้าที่แนะนำผู้ลงทุนสถาบันได้ โดยไม่ต้องมี Sale License
ข้อมูลประกอบ:
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ.8/2557 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 3 มิย. 2557
- ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ด.(ว) 5/2543 เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี้ 26 ธค. 2543