การคำนวณอัตราผลตอบแทน IRR

สัญลักษณ์ตราสารหนี้ * 
  หรือเลือกจากประเภทตราสารหนี้
จำนวน * 
 หน่วย
วันที่ทำการซื้อ * 
อัตราผลตอบแทนซื้อ * 
 %
วันที่ทำการขาย * 
อัตราผลตอบแทนขาย * 
 %
*** ถือจนครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้