" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
CPALL266A A+ 3.00 4 ปี 10 เดือน 1,022.28 2.5971
CPF246A A+ 3.00 2 ปี 10 เดือน 1,049.39 1.3942
CPF261A A+ 2.99 4 ปี 5 เดือน 1,043.47 1.9906
CPF311A A+ 3.60 9 ปี 5 เดือน 1,043.58 3.0796
CPF331A A+ 3.80 11 ปี 5 เดือน 1,037.98 3.4097
MINT243A A 3.60 2 ปี 7 เดือน 1,019.90 3.3043
MTC237A BBB+ 4.00 1 ปี 11 เดือน 1,024.16 2.8482
MTC23NB BBB+ 3.65 2 ปี 3 เดือน 1,022.09 2.8830
SGP241A BBB+ 3.85 2 ปี 5 เดือน 1,011.41 3.4163
TPIPL231B BBB+ 3.50 1 ปี 5 เดือน 1,013.93 2.6409
TPIPL244A BBB+ 4.25 2 ปี 8 เดือน 1,017.66 3.6984
TPIPL25NA BBB+ 4.50 4 ปี 3 เดือน 1,018.23 4.0282
TRUE237A BBB+ 3.50 1 ปี 11 เดือน 1,011.40 2.9929
TRUE25NA BBB+ 4.20 4 ปี 3 เดือน 1,013.78 3.8282
TRUE261A BBB+ 4.40 4 ปี 5 เดือน 1,024.86 3.8459
TRUE262A BBB+ 4.20 4 ปี 6 เดือน 1,013.07 3.8589
TRUE26NA BBB+ 4.50 5 ปี 3 เดือน 1,016.76 4.1262
TRUE272A BBB+ 4.55 5 ปี 6 เดือน 1,017.17 4.1777
TUC22DA BBB+ 3.50 1 ปี 4 เดือน 1,015.67 2.6579
TUC256A BBB+ 4.70 3 ปี 10 เดือน 1,020.45 4.2880

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้