" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
CPALL266A A+ 3.00 3 ปี 11 เดือน 987.81 3.3487
CPALL316A A+ 3.90 8 ปี 11 เดือน 984.23 4.1240
CPF261A A+ 2.99 3 ปี 7 เดือน 1,003.29 3.2719
CPF281B A+ 3.15 5 ปี 7 เดือน 980.84 3.8037
CPF311A A+ 3.60 8 ปี 7 เดือน 976.35 4.1446
MTC23NC BBB+ 3.40 1 ปี 4 เดือน 1,011.12 2.8621
MTC243B BBB+ 3.23 1 ปี 8 เดือน 1,003.55 3.0769
PTTC277A AAA(tha) 2.85 5 ปี 1,004.15 3.0172
PTTEP26NA AAA 2.00 4 ปี 4 เดือน 977.53 2.8956
SGP241A BBB+ 3.85 1 ปี 7 เดือน 1,007.38 3.8026
TPIPL244A BBB+ 4.25 1 ปี 9 เดือน 1,000.88 4.1503
TPIPL24NA BBB+ 4.25 2 ปี 4 เดือน 1,002.71 4.3901
TPIPL256A BBB+ 4.15 2 ปี 11 เดือน 988.03 4.6711
TRUE23NA BBB+ 3.30 1 ปี 4 เดือน 1,000.71 3.5448
TRUE248A BBB+ 5.00 2 ปี 2 เดือน 1,024.24 4.0317
TRUE24NA BBB+ 3.85 2 ปี 4 เดือน 996.65 4.2052
TRUE25OA BBB+ 3.60 3 ปี 3 เดือน 979.90 4.4875
TRUE26NA BBB+ 4.50 4 ปี 4 เดือน 991.88 4.8456
TRUE26OA BBB+ 4.05 4 ปี 3 เดือน 977.49 4.8365
TUC256A BBB+ 4.70 2 ปี 11 เดือน 1,023.66 3.8810

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้