" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
CPALL266A A+ 3.00 4 ปี 4 เดือน 1,008.96 2.8545
CPALL316A A+ 3.90 9 ปี 4 เดือน 1,014.87 3.7600
CPF261A A+ 2.99 4 ปี 1,023.37 2.3725
CPF281B A+ 3.15 6 ปี 999.86 3.1511
CPF311A A+ 3.60 9 ปี 999.56 3.6045
MTC23NC BBB+ 3.40 1 ปี 9 เดือน 1,019.36 2.6587
MTC243B BBB+ 3.23 2 ปี 1 เดือน 1,013.64 2.7433
PTTC277A AAA(tha) 2.85 5 ปี 6 เดือน 1,048.71 1.9097
PTTEP26NA AAA 2.00 4 ปี 9 เดือน 1,000.47 2.3383
SGP241A BBB+ 3.85 2 ปี 1,012.82 3.1766
TPIPL244A BBB+ 4.25 2 ปี 2 เดือน 1,021.12 3.3594
TPIPL24NA BBB+ 4.25 2 ปี 9 เดือน 1,026.87 3.5697
TPIPL256A BBB+ 4.15 3 ปี 4 เดือน 1,017.38 3.7752
TRUE23NA BBB+ 3.30 1 ปี 9 เดือน 1,012.05 2.9747
TRUE248A BBB+ 5.00 2 ปี 7 เดือน 1,049.75 3.3064
TRUE24NA BBB+ 3.85 2 ปี 9 เดือน 1,014.36 3.5884
TRUE25OA BBB+ 3.60 3 ปี 8 เดือน 999.82 3.6256
TRUE26NA BBB+ 4.50 4 ปี 9 เดือน 1,020.14 4.2347
TRUE26OA BBB+ 4.05 4 ปี 8 เดือน 1,001.26 4.0393
TUC256A BBB+ 4.70 3 ปี 5 เดือน 1,005.30 4.6710

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้