รายชื่อสถาบันการเงินที่ติดต่อซื้อขายกับนักลงทุนรายย่อย

- การซื้อขายในตลาดแรก (ครั้งแรกที่ออกจำหน่าย) สามารถติดต่อได้ที่สถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย (Underwriter) โดยจะขายตามราคาที่ตราไว้ (par)

- การซื้อขายในตลาดรอง (ซื้อขายทอดต่อไป) สามารถติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ โดยอาจมีการกำหนดเงื่อนไข อาทิ ลงทุนขั้นต่ำประมาณ 5 แสน ถึง 1 ล้านบาทขึ้นไป และราคาซื้อขายอาจไม่เท่ากับราคาที่ตราไว้ (Par Value) แต่จะขึ้นกับภาวะตลาดขณะนั้น

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆต่อไปนี้

 
กลุ่มที่ 1 ผู้ค้าตราสารหนี้ที่ให้บริการซื้อขายหุ้นกู้กับผู้ลงทุนรายย่อยนอกตลาด

สถาบันการเงิน

ผู้ติดต่อกับนักลงทุนรายย่อย

หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณสุกัญญา จิรังบุญกุล
คุณชยุดา กนกวลีวงศ์
คุณภราดร เอี่ยวปรีดา
0-2230-1340-1
0-2230-1215-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

คุณภาวิดา วิภาดาไพศาล
คุณปรีดา ชุ่มปราณี
คุณจักรวัฒน์ กิติวัฒน์
หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ


02-021-6396-8

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ราคารับซื้อ-ขาย

คุณภคดล โสภณพูนศักดิ์
คุณณัฎฐนันทา อัศวกุลธร
คุณดวงฤทัย วิชัยดิษฐ์
หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

0-2470-3099
0-2470-2011
0-2470-2279

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

คุณชัยวัฒน์ วิทยถาวรวงศ์ 0-2670-4618

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

คุณศศกมล วัฒนศิริ
(sasakamol.wat@tmbbank.com)

0-2242-3904
0-2299-2679

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณเสียงพิณ จงวิชิต
(siangphn@scb.co.th)
0-2544-3871
0-2937-7780-1 (แฟกซ์ )

ธนาคาธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณปรารถนา คงคาเขตร
คุณวีร์สุดา มีสกุล

0-2217-8179
0-2217-8146

ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)

คุณอัญชลี สุขภัทราภิรมย์
คุณลดาวัลย์  ขวัญบุญจันทร์
คุณสุนทร กุลศิโรรัตน์
หรือที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ

02-343-4379-80

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล
www.phatrasecurities.com
0-2305-9449


กลุ่มที่ 2
ผู้ค้าตราสารหนี้ที่ให้บริการซื้อขายหุ้นกู้กับผู้ลงทุนรายย่อยในและนอกตลาด

สถาบันการเงิน

ผู้ติดต่อกับนักลงทุนรายย่อย

หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณชไมกานต์ ทองฟุก
(Chamaikant@kgi.co.th)
คุณวรรณ์ลดา วันดาว
(Wanladaw@kgi.co.th)
คุณสมศักดิ์ รัตนกฤษณานนท์
(Somsakr@kgi.co.th)
คุณชาคริต รักเรือง
(Charkritr@kgi.co.th)

0-2658-8953
0-2658-8958
0-2658-8957
0-2658-8945

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณลัพธ์พร ปานะกุล
(lapporn@asiaplus.co.th)
คุณนารีรัตน์ ขจรสินทรัพย์
(nareerat@asiaplus.co.th)
คุณยอดฤดี สันตติกุล
(yodrudee@asiaplus.co.th)
คุณมณฑา จึงวัฒนาวงศ์
(montha@asiaplus.co.th)

0-2680-1624

0-2680-1604

0-2680-4037

0-2680-4022

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุธาทิพย์ มินิพันธ์

คุณณัฏฐญา ปาลี

คุณศรัณย์ พิสุทธิ์ชาน

02-857-7668-9

02-857-7663

02-857-7666-7

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณอริยพร พนากิจกุล

คุณนิรัตน์ วงษ์คนดี

02-343-9541

02-343-9544

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค
(sermsak@bualuang.co.th)
0-2618-1018-9
 
 
 
Last Update: 31 มกราคม 2555