" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
BANPU288B A+ 3.30 5 ปี 10 เดือน 977.12 3.8504
CPALL266A A+ 3.00 3 ปี 8 เดือน 991.66 3.5113
CPALL275B A+ 3.25 4 ปี 7 เดือน 994.08 3.6659
CPALL316A A+ 3.90 8 ปี 8 เดือน 981.23 4.3281
CPF246A A+ 3.00 1 ปี 8 เดือน 1,016.45 2.6088
GULF268A A- 3.50 3 ปี 10 เดือน 1,001.28 3.5933
GULF298A A- 3.90 6 ปี 10 เดือน 980.70 4.3150
IRPC275A A-(tha) 3.10 4 ปี 7 เดือน 1,005.79 3.2397
PTTC295A AAA(tha) 3.25 6 ปี 7 เดือน 996.46 3.5090
PTTEP26NA AAA 2.00 4 ปี 1 เดือน 987.50 2.8447
SCC24NA A+(tha) 2.80 2 ปี 1,011.50 2.4807
SCC254A A+(tha) 2.65 2 ปี 5 เดือน 998.58 2.7253
SCC25OA A+(tha) 2.65 2 ปี 12 เดือน 992.24 2.9359
SCGC264A A+(tha) 2.75 3 ปี 5 เดือน 995.90 2.8860
SCGP256A A+(tha) 2.80 2 ปี 7 เดือน 1,005.02 2.8000
SIRI247A BBB+ 3.10 1 ปี 9 เดือน 1,000.15 3.4713
SIRI267B BBB+ 4.00 3 ปี 9 เดือน 1,002.75 4.1605
SIRI269A BBB+ 4.20 3 ปี 11 เดือน 1,002.90 4.1557
TRUE253A BBB+ 3.20 2 ปี 5 เดือน 983.39 3.9881
TUC256A BBB+ 4.70 2 ปี 8 เดือน 1,025.01 3.8124

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้