" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
CPALL266A A+ 3.00 4 ปี 6 เดือน 1,013.59 2.6567
CPALL316A A+ 3.90 9 ปี 6 เดือน 1,013.86 3.7101
CPF246A A+ 3.00 2 ปี 6 เดือน 1,035.47 1.5463
CPF261A A+ 2.99 4 ปี 1 เดือน 1,037.13 2.3215
CPF276A A+ 3.40 5 ปี 6 เดือน 1,033.32 2.7417
CPF281B A+ 3.15 6 ปี 1 เดือน 1,029.66 2.8255
CPF311A A+ 3.60 9 ปี 1 เดือน 1,039.05 3.2695
IRPC259A A-(tha) 3.50 3 ปี 9 เดือน 1,051.88 2.2821
MTC23NC BBB+ 3.40 1 ปี 11 เดือน 1,015.24 2.6884
MTC243B BBB+ 3.23 2 ปี 3 เดือน 1,009.71 2.7520
SGP241A BBB+ 3.85 2 ปี 1 เดือน 1,018.62 3.1566
TPIPL231B BBB+ 3.50 1 ปี 1 เดือน 1,011.99 2.8276
TPIPL244A BBB+ 4.25 2 ปี 3 เดือน 1,026.26 3.3974
TPIPL24NA BBB+ 4.25 2 ปี 11 เดือน 1,023.24 3.5283
TPIPL256A BBB+ 4.15 3 ปี 6 เดือน 1,015.45 3.6815
TPIPL25NA BBB+ 4.50 3 ปี 11 เดือน 1,023.62 3.9431
TRUE261A BBB+ 4.40 4 ปี 1 เดือน 1,029.50 3.7787
TRUE26NA BBB+ 4.50 4 ปี 11 เดือน 1,026.62 3.9651
TRUE272A BBB+ 4.55 5 ปี 2 เดือน 1,027.32 4.0185
TUC256A BBB+ 4.70 3 ปี 6 เดือน 1,014.03 4.5702

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้