" Bond Supermart พัฒนาขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายของหุ้นกู้เอกชน 20 รุ่น ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายประชาชนทั่วไป มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี
และมีการซื้อขายในระบบไร้ใบหุ้นได้ โดย ThaiBMA จะประกาศรายชื่อหุ้นกู้ดังกล่าวทุกสิ้นไตรมาส "
สัญลักษณ์
อันดับเครดิต
TRIS
อันดับเครดิต
FITCH
ดอกเบี้ย (%)
อายุคงเหลือ
ราคาล่าสุด (฿)
ผลตอบแทน
ล่าสุด (%)
Fact Sheet/
หนังสือชี้ชวน
Calculator
Quote ใน Bond Mart
ซื้อขายใน BEX
CPALL23OA A(tha) 5.35 5 ปี 1 เดือน 1,134.01 2.9464
KTC226A A+ 3.00 3 ปี 8 เดือน 1,018.76 2.7074
PSL211A BB+ 5.25 2 ปี 4 เดือน 1,006.51 5.3410
PTTC20NA AAA(tha) 4.75 2 ปี 1 เดือน 1,068.40 2.2638
PTTC21NA AAA(tha) 4.00 3 ปี 1 เดือน 1,062.23 2.3975
PTTGC218A AA(tha) 4.50 2 ปี 10 เดือน 1,062.89 2.4148
SCC204A A+(tha) 3.00 1 ปี 6 เดือน 1,015.10 1.9364
SCC20NA A+(tha) 3.00 2 ปี 1 เดือน 1,024.71 1.9997
SCC214A A+(tha) 3.25 2 ปี 6 เดือน 1,026.23 2.1423
SCC21OA A+(tha) 3.05 3 ปี 1,020.97 2.3000
SGP201A BBB+ 3.95 1 ปี 4 เดือน 1,022.91 2.6671
SIRI206A BBB+ 4.75 1 ปี 8 เดือน 1,028.11 3.1881
TPIPL198A BBB+ 4.40 10 เดือน 1,012.94 3.1791
TPIPL201A BBB+ 5.20 1 ปี 4 เดือน 1,030.79 3.3879
TPIPL207A BBB+ 3.50 1 ปี 9 เดือน 1,004.47 3.5197
TPIPL208A BBB+ 4.65 1 ปี 10 เดือน 1,022.57 3.5435
TPIPL214A BBB+ 4.35 2 ปี 6 เดือน 1,023.20 3.6341
TPIPL218A BBB+ 4.90 2 ปี 10 เดือน 1,016.33 4.3934
TPIPL234A BBB+ 4.80 4 ปี 6 เดือน 996.82 5.0430
WHA204A A- 4.10 1 ปี 7 เดือน 1,029.17 2.6138

หมายเหตุ: หุ้นกู้กลุ่ม ปตท. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้