ราคาเสนอซื้อ/ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง

  Bond Symbol = TPIPL224A


    BID Detail
 
 
 
    OFFER Detail
 
 
 
  หมายเหตุ

1. เงื่อนไขการเสนอราคา
- ราคาข้างต้นเป็นราคาอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น มิใช่ราคาชี้นำการซื้อขาย
- การเสนอราคาของสถาบันการเงินจะอ้างอิงจากจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท โดยราคาที่แสดงเป็นราคารวมดอกเบี้ยค้างรับ( Gross price) ซึ่งคำนวณถึงวันส่งมอบซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 (Trade date + 2) นับจากวันตกลงซื้อขาย ทั้งนี้ วันส่งมอบของการซื้อขายจริงอาจแตกต่างกันได้ ซึ่งมีผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงไป
- จำนวนหน่วยในการซื้อขายขึ้นกับการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- สถาบันการเงินผู้เสนอราคาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ภาษี
- ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี หักณที่จ่าย 15% ของรายได้จากดอกเบี้ย (Interest Income Tax) ที่ได้รับทุกงวด
- ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี 15% จากกำไรที่เกิดจากการขายตราสารหนี้ (Capital Gain Tax)

3. ประเภทการเสนอราคา
- ราคารับซื้อ (Bid Price) หมายถึง ราคาตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินจะรับซื้อจากนักลงทุน นั่นคือ ราคาที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อขายตราสารหนี้
- ราคาเสนอขาย (Offer Price) หมายถึง ราคาตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินจะขายให้กับนักลงทุน นั่นคือ ราคาที่นักลงทุนจะต้องจ่ายหรือชำระค่าซื้อตราสารหนี้

ข้อมูลการเสนอราคาข้างต้นเป็นการรวบรวมจากการสถาบันการเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลให้นักลงทุนใช้ในการอ้างอิงก่อนการตัดสินใจซื้อขาย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาด คลาดเคลื่อนของการนำเสนอราคาข้างต้น