รายละเอียดของโครงการ

เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านตราสารหนี้ให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมผ่านหลักสูตรที่เข้มข้น (3 วัน 2 คืน) ด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับชีวิตการทำงานหลังจบการศึกษา รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อให้พร้อมเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพอย่างมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียดโครงการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมโครงการ เอกสารยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

*ThaiBMAขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Call Us

0-2257-0357 ต่อ 301-305

Email Address

bondacademy@thaibma.or.th

Working Hours

Monday-Friday 9.00-17.30