Online Registration Form


Bond Mathematics : Essential Concept & Tools
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 9.00-16.30
สถานที่ 10fl. ห้องพวงชมพู, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักลงทุนรายย่อย (Investors), ผู้ออกตราสารหนี้/ หุ้นกู้ (Issuer), ผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Traders), ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ ในระดับเริ่มต้น, กรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์, ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านตราสารหนี้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้


กรณีเคยสมัครลงทะเบียนหลักสูตรใดๆ กับทางสมาคมฯ
เลขบัตรประชาชน (ID No.)    (13 หลัก / 13 digits)
เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)   
 
หากไม่เคยสมัครลงทะเบียนหลักสูตรใดๆ กับทางสมาคมฯ กรุณาคลิก